Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1-28 จบ พากย์ไทย

Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1-28 จบ พากย์ไทย

เรื่องย่อ

Suzumiya Haruhi

มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก

พากย์ไทย

 

[post-views]

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 1

24:45 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 2

23:26 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 3

24:42 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 4

23:57 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 5

24:17 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 6

23:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 7

23:27 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 8

24:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 9

24:16 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 10

23:26 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 11

23:25 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 12

24:42 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 13

24:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 14

24:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 15

24:42 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 16

24:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 17

24:40 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 18

24:42 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 19

24:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 20

24:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 21

24:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 22

24:40 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 23

24:42 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 24

24:41 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 25

24:17 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 26

23:55 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 27

23:26 Watch this video

Suzumiya Haruhi ตอนที่ 28

23:25 Watch this video